نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت های سهامی

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت های سهامی

در صورت نیاز به تنظیم نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه  شرکت های سهامی خاص میتوانید از کارشناسان مجتمع حقوقی ثبت ایلیا استفاده نمایید

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت………. (سهامی عام) مورخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۶۵  ، پیرو اعلام تنفس جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۶۵ ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، واقع در تهران، خیابان ………. با حضور صاحبان سهام طبق لیست پیوست تشکیل گردید. رسمیت جلسه با همان حد نصاب جلسه قبلی اعلام و هیأت رئیسه مرکب از اشخاص زیر انتخاب گردید،

آقایان : ۱-………….۲-…………۳-………..۴-………….. به ترتیب به عنوان رئیس، نظار و منشی انتخاب شدند، سپس دستور جلسه و گزارش هیات مدیره درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و توجیه لزوم افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی قرائت گردید که پس از شور و تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید:

 1. ضمن تاکید بر اهمیت طرح توسعه و تامین مبالغ سرمایه گذاری فعلا با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ – /۰۰۰/ ۵۸۶/۴۱۷ ریال به مبلغ – /۰۰۰/۷۲۰ ریال که برابر – /۰۰۰/۴۱۴/۳۰۲/ ریال می باشد، موافقت گردید و ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد:

« ماده ۶ سرمایه و سهام : ۶-۱، سرمایه شرکت مبلغ یک میلیاردو هفتصد و بیست میلیون ریال منقسم به یک میلیون و هفتصدو بیست هزار سهم با نام یک هزار ریالی می باشد.

بند ۱-۶، سرمایه شرکت مبلغ یک میلیاردو هفتصدو بیست میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۱ ریال) منقسم به یک میلیون و هفتصدو بیست هزار سهم با نام یک هزار ریالی می باشد

بند ۶-۲ مبلغ اسمی سهام شرکت ۱۰۰ درصد پرداخت شده است و پیش بینی شد که بقیه مبلغ مورد نیاز جهت سرمایه گذاری پس از انجام طرح و توسعه و بهره برداری و رسیدن به اهداف توسعه، مطالعه و تصویب گردد.

 1. افزایش سرمایه مذکور در بند یک فوق  از طریق صدور سهام جدید به مبلغ اسمی یک هزار ریال با رعایت حق تقدم سهامداران فعلی می باشد.
 2. تادیه بهای سهام جدید، نقدا یا از محل مطالبات حال شده سهامداران است.
 3. جهت ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و انجام دیگر تشریفات قانونی از جمله امضای دفاتر مربوط به اقای ……….اختیار تام داده شد.
 1. آقای ……………….  ۳- آقای …………………….
 2. آقای……………….. ۴-   آقای …………………….

شرکت….(سهامی عام)

نمونه صورتجلسه گزارش بازرس قانونی در مورد مفاد ماده ۱۶۱

لایحه اصلاح قانون تجارت

پیرو گزارش های توجیهی مورخ ۱۶/۷/۱۳۶۵ و ۱۹/۸/۱۳۶۵ در خصوص افزایش سرمایه شرکت به میزان ۳۰۰ میلیون ریال،به استحضار می رساند که با توجه به اسناد و مدارک لازم،افزایش سرمایه به مبلغ فوق الذکر مورد تأیید می باشد.

بازرس قانونی

نمونه صورتجلسه تعهد خرید سهام با استفاده از حق تقدم

اینجانب…….به شماره شناسنامه صادره از…….

به نشانی……………………….شرکت ثبت………………….در……………………..خرید تعداد………سهم”با نام جدید”شرکت…..(سهامی عام) را ازمحل تقدم مرحله اول مذکور در این گواهی نامه حق خرید سهم جمعاً به مبلغ…..ریال تعهد نمودند و بدین منظور مبلغ…..ریال از کل بهای سهام فوق را به حساب شماره ۳۵۵۲۲۹۷۲ شرکت….(سهامی عام) نزد بانک تجارت شعبه بخارست طی فیش بانکی شماره….مورخ…….و دریافتی صندوق شماره….مورخ….پیوست کرده ام.وبرای پرداخت مابقی بهای سهام فوق نیز به شرکت تفویض اختیار نمودم تا رأساً مبلغ……ریال از محل طلب حال شده اینجانب از شرکت برداشت نموده نسبت به واریز آن به حساب شماره فوق اقدام نماید.

 

نام                    نام خانوادگی                       امضاء                        تاریخ

 

نمونه اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت (سهامی عام)

اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت……………………. (سهامی عام)

اعلامیه پذیره نویسی سهام افزایش سرمایه شرکت……………….(سهامی عام)

بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………..( سهامی عام) در مورخ ……………… به هیات مدیره شرکت اختیار داده شده است که به منظور ……………..تا مبلغ ………………… ریال سرمایه شرکت را افزایش دهد. اینکه بر اساس تصمیم مجمع مزبور ……………… سهم جدید دیگر که مبلغ اسمی آن ……………… ریال و مبلغ اضافه ارزش ……………….. ریال و در نتیجه قیمت تعهد هر سهم ………….. ریال می باشد برای عموم عرضه می شود.

هر فرد حداقل یک سهم و حداکثر ۵۰ سهم می تواند خریداری نماید.

تاریخ شروع پذیره نویسی روز …….. ماه ………….. سال ۱۳ و خاتمه آن روز ……… ماه ………… سال ۱۳ می باشد.

خریداران می توانند در مهلت مقرر به بانک زیر مراجعه و ورقه تعهد سام را امضاء و مبلغی را که باید پرداخت نمایند تادیه و نسخه دوم ورقه مزکور را با قید رسید وجه و مهر و امضاء دریافت نمایند.

آدرس بانک: تهران بانک ………. خیابان …………… پلاک ……………. حساب شماره ……………

ضمنا در اجرای مواد ۱۷۱ و ۱۷۴ و ۱۷۷ قانون اصلاحی تجارت توجه عموم را به مطالب زیر معطوف می دارد:

 1. نام و شماره ثبت شرکت: شرکت ……………… (سهامی عام)
 2. موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن………
 3. مرکز اصلی شرکت…………….
 4. مدت شرکت……..
 5. سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه مبلغ ……….. ریال می باشد
 6. تعداد سهام ممتاز و شرح امتیاز ……….
 7. اعضاء هیات مدیره شرکت عبارتند از:
 8. مققرات راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته به شرح زیر می باشد:
 • هیات مدیره مکلف است هرسال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد (ماده ۱۴۰ ل.ا.ق.ت)
 • سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مندرج در ماده …………… اساسنامه و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قایل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.
 • مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و در صورت احراز سود قابل تقسیم مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته ها که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحا قید شود که مبلغ مورد نظر از کدامیک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد.

نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصو