اخذ رتبه بندی شرکت

اخذ رتبه بندی شرکت

ارزیابی تشخیص صلاحیت شرکت ها یا اخذ رتبه بندی شرکت ، از طریق آیین نامه ی دولتی با همین نام ، ازسوی نهاد معاونت فنی و عمران استانداری تدوین شده است .

طبق آیین نامه های مربوطه ، اخذ رتبه بندی شرکت به چند گروه تقسیم می شود که مهم ترین و کاربردی ترین انواع گریدها که بیشتر مورد تقاضای اخذ رتبه بندی است، شرکت با گرید مشاور و شرکت با گرید پیمانکار می باشد.

هریک از شرکت های پیمانکار و مشاور دارای پایه های صلاحیت هستند به این معنی که شرکت پس از ثبت در اداره ی ثبت شرکت ها، نیاز به انجام تمهیداتی برای اخذ رتبه دارد، پس از حصول این شرایط و ثبت در سامانه ی ساجات ،به شرکت های متقاضی، رتبه های پایه اختصاص می یابد که این رتبه ها قابل ارتقا و افزایش هستند .

رتبه های پیمانکاری از پایه ، به ترتیب به رتبه های   ۴،۵، ۳، ۲، ۱  ارزش گذاری شده اند . به این ترتیب که رتبه ۵ گرید پیمانکاری حداقل رتبه و رتبه ۱ پیمانکارحائز بالاترین  تراز اخذ گرید می باشد.

در شرکت های پیمانکار،ارتقا هریک از رتبه ها به واسطه امتیازات و معیار هایی است که از حاصل جمع میزان قراردادهای شرکت و پرداخت مالیات آن و نیز تعداد مهندسین هم رشته ، به دست می آید.

در شرکت های با گرید مشاور میزان تخصیص رتبه از ۱تا ۳ است و رتبه ۳ پایه و ابتدایی ترین رتبه و یک عالی ترین آن به شمار می آید. افزایش و ارتقا رتبه مشاوران بر اساس میزان قراردادهای انجام شده، تعداد و تخصص اعضای هیات مدیره و نیز میزان دسترسی و برخورداری از امکانات تخصصی رشته، ملاک و میزان قرار می گیرد.

 

نکته: اخذ رتبه بندی شرکت و ارتقا آن دو مفهوم جداگانه است . اخذ رتبه پیمانکار یا مشاور ابتدا با ثبت یک شرکت ، سپس اخذ کد اقتصادی ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز، رعایت بیمه کارکنان، جابه جایی های هیات مدیره ، ثبت نام های لازم، و ارائه مدارک مربوطه انجام می شود و ارتقا رتبه با رعایت رتبه قبلی و بعدی صورت میگرد که این ارتقا از رتبه ایی به رتبه ی بالاتر ، بستگی به کارکرد شرکت، گردش مالی، جذب نیروی متخصص و …  دارد.

 

گرید یا رتبه چیست؟

اکثر طرفهای قرار داد مایلند با شرکتی وارد مذاکره و عقد قرار داد شوند که آن شرکت طبق ملاک های ارزش گذاری ،دارای صلاحیت های تخصصی و تجربیات فنی بالاتری باشد و نیز صحت عمل او در نهادهای دولتی مسجل باشد.

مطاابق آیین نامه ها و نظام نامه های تشخیص صلاحیت ،تمام فعالیت های فنی و مهندسی جهت اخذ رتبه بندی شرکت ، در عناوین پنج گانه زیر قرار میگیرد:

۱-رتبه انبوه سازان

EPC2-

۳-انفورماتیک

۴-رتبه ی مشاور

۵-رتبه ی پیمانکار

 

فواید رتبه بندی یا گرید

همانطور که از نام رتبه بندی بر می آید ، اخذ رتبه و گرید موجب ارتقا درجه سطح کمی و کیفی فعالیت شرکت ها خواهد شد و شرکت یا شخصی که قصد معامله و یا قرار داد کاری داشته باشد، رتبه بندی و گرید را در اولویت خود قرار می دهد و شاید ارتقا رتبه در شرکت ه به خودی خود اهرمی تشویق در بهبود عملکرد شرکت ها باشد . بیشترین فواید رتبه بندی  عبارتند از:

-امکان اخذ تسهیلات بانکی

-شرکت در مزایده ها و مناقصه ها

-امکان قرداد با نهادهای دولتی و یا نهاد های خصوصی معتبر

-شخصیت بخشی به شرکت و نوعی تبلیغات پنهان

-ارتقای عمومی در  سطحوح مختلف

-امکان ایجاد در آمد زایی از طریق واگذاری شرکت و ….

 

مدارک لازم جهت اخذ رتبه (گرید) پیمانکاری

پس از ثبت نام های اولیه و آمادگی شرایط لازم که پیشتر ذکر شد(تشکیل پرونده ی مالیاتی، اخذ کد اقتصادی،بیمه پرسنل ،جذب اعضای امتیاز آور در هیات مدیره و…) و پس از بارگذاری های سامانه ایی ، اصل و رونوشت مدارک زیر توسط متقاضی اخذ رتبه بندی در و یا وکیل او به مقر استانداری ارجاع می گردد.

۱-اظهار نامه ی مالیاتی دال بر تایید اداره دارایی از پرداخت مالیات تعیین شده

۲-صورتجلسه شرکت مبنی بر مالکیت صاحبان سهام

۳-اساسنامه ثبتی شرکت

۴-اظهار نامه ثبتی شرکت

۵-رونوشت اصل سند ماکیت یا اجاره نامه ی معتبر از محل اقامت شرکت

۶- آخرین روزنامه رسمی تغییرات در شرکت

۷- صورتجلسه ی تغییرات شرکت مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال

 

شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها:

۱-         شرکت دراداره  ثبت شرکت های شهرستان مربوطه  به ثبت رسیده باشد.

۲-         شرکت دارای شرایط و امتیازات لازم برای تشخیص صلاحیت در رشته مورد نظر برای  رتبه با توجه به آیین نامه های لازم باشد.

۳-         شرکت  دارای سو پیشینه کاری نباشد

۴-         هیچکدام از مدیران شرکت  از کارمندان  دولت ن باشند.

۵-         سابقه کاربا بیمه تامین اجتماعی و مرتبط  با رتبه شرکت برای مدیرعامل واعضاء هیأت مدیره مؤظف باید وجود داشته باشد.

۶-         امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیاز آور فقط در یک شرکت متقاضی رتبه  پیمانکاری  یا مشاور یا طرح و ساخت محاسبه گردد.

برطبق آیین نامه، فراسنج هایی برای تعیین صلاحیت معین شده است که کمیته تعیین صلاحیت و رتبه بندی با توجه به این فراسنج ها و شاخص‌ها، امتیازات شرکت متقاضی دریافت  رتبه را محاسبه می کند  چنانچه شرکت حد نصاب امتیازات را  کسب کند ، گواهی رتبه صادر می‌گردد.