مدارک لازم برای ثبت مؤسسات در کرج - ١. دو نسخه تقاضانامه ثبت مؤسسه که به صورت چاپی میباشد. ٢. تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه؛3. تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین حداقل در دو نسخه. طبق بخشنامه ثبتی شماره -92/43651 3 /7/92 4جهت ثبت تأسیس کلیه مجامع امور صنفی سه گانه شامل مجمع امور صنفی توزیعی

مدارک لازم برای ثبت مؤسسات در کرج

مدارک لازم برای ثبت مؤسسات غیر تجاری در اداره ثبت شرکتها در کرج

مدارک لازم برای ثبت مؤسسات در کرج

  • ١. دو نسخه تقاضانامه ثبت مؤسسه که به صورت چاپی میباشد.
  •  ٢. تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه؛
  • 3. تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین حداقل در دو نسخه.  طبق بخشنامه ثبتی شماره -92/43651 3 /7/92
  • 4جهت ثبت تأسیس کلیه مجامع امور صنفی سه گانه شامل مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی، تولیدی و خدمات فنی و مجمع امور صنفی مشترک، علاوه بر مدارک فوق اخذ مجوز تشکيل و ثبت مجمع از اداره صنعت، معدن و تجارت الزامی می باشد. همچنین برای ثبت اتحادیه های صنفی ارائه مجوز مبنی بر ثبت اتحادیه از طرف مجمع امور صنفی ذی ربط الزامی است.  

ثبت شرکت در کرج