شرکت های مختلط هرچند امروزه استقبال کمتری از آنها می شود ولی دانستن در مورد آنها خالی از لطف نیست به همین دلیل ثبت ایلیا در این مقاله به این شرکت ها پرداخته است.

شرکت مختلط سهامی

 

شرکت مختلط سهامی،  به  شرکتی گفته  می شود که با عنوان اسم  خاص  فی ما بین تعدادی  از شرکای سهامی و یا چند نفر شریک ضامن ایجاد می‌شود.شرکای سهامی کسانی می باشند  که سرمایه‌ی آنها به شکل سهام یا قطعات سهام مساوی درآمده و مسئولیت آنان تا میزان همان سرمایه‌ای می باشد که در شرکت دارا هستند. شریک ضامن  به شخصی گفته می شود که سرمایه‌ی او به شکل سهام درنیامده و مسئول همه ی قروضی می باشد که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت  به وجود بیاید .در صورت متعدد بودن شرکای  ضامن ،  میزان مسئولیت آنان در مقابل طلبکاران و رابطه ی آنها با یکدیگر، بر طبق  مقررات شرکت تضامنی می باشد.

شرکت مختلط سهامی

شرکا و نحوه اداره شرکت مختلط سهامی

پس می توان گفت که این شرکت ترکیبی از شرککت تضامنی و شرکت سهامی است یعنی شرکای ضامن تابع قوانین شرکت تضامنی و سهامداراان پیرو مقررات شرکتهای سهامی هستند و در مواردی که تعارض بین این دو وجود دارد قوانین خاصی برای شرکت مختلط سهامی وضع شده است .
در شرکت مختلط سهامی شرکای سهامدار به میزان سهام یا سرمایه شان در شرکت  مسئولیت دارند و شرکای ضامن پرداخت کیه قروض شرکت را برعهده می گیرند.
برخلاف سایر شرکتها، مجمع عمومی در  شرکت مختلط سهامی مدیران را انتخاب نمی کند و برا ساس قانون فقط شریک ضامن می تواند شریک شرکت باشد  زیرا که که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند به حال شرکت بیشتر دلسوز بوده و از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.