شرکت سهامی خاص چیست

شرکت سهامی خاص چیست؟

                                                                                                                            قالب ثبتی  سهام خاص شركتی است بازرگانی كه همه ی سرمایه آن  توس�� مؤسسین تامین میشود  و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به  مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران از سه نفر نباید كمتر باشد. عنوان شركت سهامی خاص باید قبل یا بعد از نام شركت بدون فاصله بانام شركت بطور خوانا قید شود.

مشخصات شركت سهامی خاص

1- تعداد سهامداران در شركت سهامی خاص حداقل باید  ٣ نفرباشد ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت)

2- سرمایه شركت سهامی خاص حداقل از یك میلیون ریال نباید كمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق)

3-پس از تهیه مدارك لازم (اساسنامه ،اظهارنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ،صورتجلسه هیئت مدیره، فتوكپی شناسنامه  و کارت ملی سهامداران و بازرسین ،مجوز برای موضوع شرکت در صورت نیازبه مجوز) نسبت به تكمیل آن براساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنما و قید نام شركت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود.

٤- موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور (ماده ١٠١ ل.ا.ق.ت) هیات رئیسه ای مشتمل بر یك رئیس و دو ناظر و یك منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت :

الف) تصویب اساسنامه

ب) انتخاب هیات مدیره

ج) انتخاب بازرسان

د) انتخاب روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی های شركت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هیات رئیسه باید امضا شود

5-در شرکت سهامی خاص  انتخاب روزنامه ی کثبیر الانتشار جهت دعوت از مجامع  و درج در اساسنامه در زمان تاسیس شرکت الزام میباشد.

6- انتخاب بازرس الزام میباشد و بازرسین نباید هیچ نسبتی  با اعضاء مدیره داشته باشند.

7- سهامداران در بدو تاسیس باید 35درصد از سرمایه ی اعلامی را درنزد بانک واریز و گواهی مربوطه  را به  همراه مدارک ثبتی به اداره ی ثبت تحویل  نمایند.