شرکت تضامنی

شرکت تضامنی

در اوراق ثبتی شرکتها مانند آگهی تاسیس ، شرکتنامه ، تقاضانامه، اساسنامه و... نوع شرکت اعلام میشود بسه به نوعی که شما انتخاب میکنید.در شرکتهای تضامنی هم همینطور میباشد.شرایط ثبت این شرکتها همانند مسئولیت محدود توسط دو یا بیشتر از دو نفر اعضا میباشد در هر نوع از شرکتها باید بعد از اسم شرکت نوع شرکت هم نوشته شود.چون خود اشخاص تضمین کننده هستند اسم شرکت نام اشخاص عضو در شرکت میتواند باشد مثلا برادران احمدی با شرکاء که باید بعد از نام شرکت نوع شرکت تضامنی قید شود.کی از رایط این شرکت االزامی به داشتن هئیت مدیره نیست میتواند تنها یک مدیرعامل داشته باشد و در صورت داشتن اعضای هئیت مدیره میتوانداز غیر شرکاء باشد.در شرکتهای تضامنی مسئولیت هر یک از شرکاءنسبت به شرکت به صورت نا محدود میباشد یعنی اگر خسارت وارده بیش از مبلغ تعهدی باشد بایدکل مبلغ خسارت وارده شده را پرداخت کنند.در بقیه نوع های شرتها اگر در اسم شرکت اسم اعضاء هئیت مدیره باشد نوع شرکت هر چه باید تبدیل به تضامنی خواهد شد.مدارک مورد نیاز برای تاسیس شرکتها تضامنی:مدارک شناسایی اعضاء اعم
  • از کارت ملی ، شناسنامه
  • سوء پیشینه هر یکی از اعضاء