به منظور ثبت شرکت در یزد ابتدا باید قالب مناسب ثبتی را انتخاب کنید. به منظور اطلاع از قالبهای ثبتی شما می توانید یا مجتمع ثبت ایلیا در تماس باشید.

ثبت شرکت در یزد

ثبت شرکت در یزد کليات ثبت شرکت در يزد راه اندازي و تاسيس شرکت امري است که از دوران  گذشته به منظور انجام فعاليتهاي جمعي وجود داشته اما هيچگاه به اندازه اکنون داراي اهميت ويژه در عرصه اقتصادي کشورها نبوده است. وجه تمايز  شرکتهاي امروزي با شرکت هاي زمانهاي  قديم اين است که در گذشته شرکتها اغلب کوچک و خانوادگي بوده و اعضاي شرکت در محدوده خانواده خود  و با اعتماد متقابل کار مي کردند اما امروزه اين حوزه وسيع تر شده و  بحث  شخصيت حقوقي براي  شرکتها مطرح مي گردد. در قانون تجارت ايران انواع شرکت بصورت مختلف پيش بيني شده است که عبارتند از : شرکت با مسئوليت محدود، ، شرکت سهامي خاص، شرکت سهامي عام شرکت تضامني، شرکت مختلط غيرسهامي، شرکت مختلط سهامي، شرکت نسبي و شرکت تعاوني .در اينجا به شکل مختصر به تعريف هريک از اين شرکتها وشرايط آنها مي پردازيم .   ثبت شرکت با مسئوليت محدود در يزد به منظور ثبت شرکت با مسئوليت محدودحضور حداقل دونفر الزامي مي باشد. سرمايه در اين نوع شرکت به شکل سهم الشرکه مي باشد وموسسين يا شرکاي شرکت به ميزان سرمايه‌ي خود در برابر  قروض و تعهدات شرکت مسئول هستند. در نام شرکت بايد عبارت ‹‹‌با مسئوليت محدود›› در همه اسناد و مدارک مربوط به شرکت منعکس شود. ثبت شرکت مسئوليت محدود در يزد 15-20 روزکاري زمان مي برد.  ثبت شرکت سهامي خاص در يزد يکي از انواع شرکتهاي سهامي شرکت سهامي خاص است که حداقل با 5 عضو شروع به فعاليت مي کند و همه سرمايه‌ي آن را موسسين  شرکت فراهم  مي کنند . اين  سرمايه‌ به سهام، تبديل  شده و مسئوليت صاحبان سهام، فراتر از  مبلغ اسمي سهام آنها نمي باشد.  صاحبان سهام ( موسسين شرکت)حداقل 3 نفربوده و عبارت  «‌شرکت سهامي خاص»‌ بايد همراه با نام شرکت، به طور روشن و خوانا نوشته شود. هزينه ثبت شرکت سهامي خاص در يزد  بسته به موضوع فعاليت ، تعداد اعضا، سرمايه اوليه و بسته روزنامه متفاوت خواهد بود. ثبت شرکت سهامي عام‌ در يزد شرکت سهامي‌عام نوع دوم شرکت سهامي است که  تفاوت آن با شرکت سهامي خاص اين است که بخشي از اين سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تأمين‌ مي‌شود.  و سرمايه گذاران سهام دار تلقي مي گردند. در شرکت سهامي‌عام، تعداد سهام‌داران سه نفر يا بيشتر بوده  و مسئوليت سهام‌داران، محدود به ارزش سهام آنهاست. در اين شرکت، عنوان  «شرکت سهامي عام» بايد بلافاصله  قبل با پس  از نام شرکت با نام شرکت در همه  اوراق و اعلاميه ها و آگهي‌هاي شرکت به طور واضح و خوانا درج  شود. ثبت شرکت سهامي عام در يزد مي تواند نقش مهمي در عمران و آباداني اين شهر با اجراي پروژه هاي بزرگ فراهم آورد.  ثبت شرکت تضامني در يزد شرکت تضامني  عنوان شرکت تجاري  است که در آن همه شرکا مسئوليت تضامني دارند .بدين معني که اگر  بنابرشرايطي دارايي شرکت براي پرداخت تمام قروض و ديون شرکت کافي نباشد؛ هر يک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود. در نام شرکت تضامني بايد عبارت «شرکت تضامني» ‌و نام يک نفر از شرکا  قيد شود. پس از شرکت مسئوليت محدود و سهامي خاص ثبت شرکت تضامني در يزد رواج بيشتري دارد. ثبت شرکت مختلط غيرسهامي در يزد شرکت مختلط غيرسهامي به شرکتي اطلاق مي شود  که با هدف انجام  فعاليت تجاري تحت نام مخصوص بين يک يا چند نفر شريک ضامن و يک يا چند نفر شريک با مسئوليت محدود، تشکيل مي‌شود . و  همانگونه که از عنوان اين نوع شرکت  پيداست سرمايه  شرکت مختلط غير سهامي به شکل سهام نمي باشد.  شريک ضامن، شريکي است که مسئول کليه‌ي قروضي است که ممکن است بيش از  دارايي شرکت به وجود آيد. شريک با مسئوليت محدود، کسي است که تعهد او فقط به ميزان آورده او در شرکت است. در اسم  اين نوع شرکت بايد عبارت «شرکت مختلط» به همراه  اسم يکي از شرکاي ضامن، عنوان شود.  ثبت شرکت مختلط سهامي در يزد شرکت مختلط سهامي، شرکتي است که تحت يک اسم خاص  بر اساس قراردادي بين  تعدادي سهام دار  و تعدادي شريک ضامن تشکيل مي‌شود. (  مختلط به معناي ترکيبي از شرکت تضامني و مسئوليت محدود مي باشد و سهامي اشاره به سرمايه شرکت دارد که به سهام تبديل مي شود ) سرمايه سهام داران در شرکت به شکل اوراق سهام منتشر مي گردد که اين اوراق همه داراي ارزش اسمي يکسان هستند و سهامداران به اندازه ميزان سهام خود در شرکت مسئوليت دارند. شريک  يا شرکاي ضامن  نيز کساني  هستند که سرمايه‌ي آنها  به سهام بدل نمي گردد لکن مسئول کليه‌ي قروض و ديون شرکت مازاد بر دارايي و سرمايه شرکت مي باشند.در نام شرکت بايد عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و دست کم  اسم يکي از شرکاي ضامن قيد شود. ثبت شرکت نسبي در يزد شرکت نسبي نيز به منظور به انجام رساندن امور بازرگاني ، تحت نام ويژه  به ثبت مي رسد و موسسين آن ( حداقل دو نفر)  تنها به نسبت  سرمايه خود در شرکت مسئوليت دارند.  در اسم شرکت نسبي عنوان  «شرکت نسبي» به همراه لااقل اسم يکي از شرکا بايد بيان  شود. ميزان تقاضا پس از شرکتهاي مسئوليت محدود ، سهامي خاص و تضامني براي ثبت شرکت نسبي در يزد بالا مي باشد.  ثبت شرکت تعاوني در يزد شرکت تعاوني به  شرکتي گفته مي شود که تمام يا حداقل 50% سرمايه‌ي آن به وسيله‌ي اعضا تامين شده و باقيمانده آن  از طريق تسهيلات دولتي شامل وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليک، بيع شرط، فروش اقساطي و صلح تامين مي گردد. به موجب قوانين موضوعه ايران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداري‌ها، شوراهاي اسلامي کشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي موظفند از يکي از طرق فوق به تاسيس شرکتهاي تعاوني کمک کنند ولو اينکه خود از اعضاي آن نبوده و ذي نفع محسوب نشوند. شرکتهاي تعاوني به دودسته تعاوني هاي توليد و توزيع تقسيم مي شوند.  جهت کسب اطلاعات بيشتر در رابطه با ثبت شرکت تعاوني در يزد  شما مي توانيد با مجتمع حقوقي بين الملل ايليا در تماس باشيد. مجتمع ثبت ايليا با برخورداري از کارگروه تخصصي ثبت شرکت و با سالها تجربه در زمينه ثبت شرکت در يزد و ثبت برند آماده ارائه خدمات به شما متقاضيان محترم مي باشد.