جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص تشکیل پرونده مالیاتی با مشاورین مجرب مجتمع ثبت شرکت ایلیا در تماس بوده و تجربیات آنها در این زمینه بهره مند شوید

تشکیل پرونده مالیاتی

تشکیل پرونده مالیاتی هر شخصیت می بایست بعد از تاسیس اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی نماید که طبق مقررات هر دولت شرکت تا دوماه پس از ثبت مکلف است اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت حق التمبر نماید که در غیراینصورت مشمول جریمه مالیاتی می شوند مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی
 • ارائه اصل و تصوير اساسنامه شرکت،
 • ارائه اصل و تصوير آگهی تاسیس،
 • ارائه اصل و كپی روزنامه رسمی،
 • ارائه اصل و تصوير شرکت نامه
 • ارائه اصل و تصوير تقاضا نامه و يا اظهارنامه ثبت شرکتها،
 • ارائه اصل و تصوير آگهی تغییرات،
 • ارائه اصل و تصوير شناسنامه(صفحه اول) اعضای هیات مدیره،
 • ارائه اصل و تصوير کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره،
 • ارائه تصوير فیش تلفن محل شرکت،
 • ارائه تصوير سند مالکیت یا اجاره نامه محضری به نام شرکت،
 • ارائه اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تائید شده در دفترخانه اسناد رسمی.
 • ارائه تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت(دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی)
 • ارائه اصل فیش واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی.
 • ارائه اصل و تصوير سند مالكيت(در صورتيكه به نام شركت باشد.)يا قرارداد اجاره(2 نسخه)
 • ارائه معرفي نامه كتبي از شركت به انضمام فهرست حقوق يا گواهي واحد مالياتي/وكالتنامه به نام شركت
 • ارائه اصل و تصوير كارت بازرگاني(در صورت دارا بودن)
 • ارائه اصل و تصوير مجوز تاسيس كارگاه يا كارخانه(در صورت دارا بودن
 • ارائه اصل و تصوير پروانه بهره برداري(در موردن معادن پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج)در صورت دارا بودن
تشکیل پرونده‌ی مالیاتی و دریافت شماره‌ی اقتصادی چقدر زمان می‌برد؟ مدت زمان تشکیل پرونده مالیاتی در تمامی حوزه ها تقریبا حدود یک هفته زمان میبرد. پس از تشکیل پرونده‌ی مالیاتی می‌توان اقدام به دریافت شماره‌ی اقتصادی نمود که زمان دریافت آن در حدود ۲ الی ۳ هفته زمان می‌برد. تعیین حوزه مالیاتی و کد اقتصادی با ثبت شرکت خود و دریافت آگهی تاسیس تنها یک ماه زمان لازم دارید به اداره مالیات مراجعه کرده و حوزه مالیاتی خود را مشخص نمایید و بعد از آن کداقتصادی خود را دریافت نمایید بدیهی است تشکیل پرونده مالیاتی از چهار نظر بسار مهم است : الف)شرکتهای تاسیس شده می بایست برای اخذ کداقتصادی به منظور عقد قرارداد می بایست در ابتدا تشکیل پرونده مالیاتی خود را انجام داده باشند. ب) چنانچه شرکت فاقد پرونده مالیاتی باشد نمیتوانند در پایان سال مالی اظهارنامه عدم فعالیت و یا فعالیت خود را ارسال نمایند. که این امر موجب مشکلات مالیاتی برای شرکت میگردد. ج)در صورتی که شرکت در زمان مشخص اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی  مشمول قانون مالیات مستقیم می شوند. د) داشتن کد اقتصادی برای هر فعالیتی الزامی است.