افزایش سرمایه نقدی در شرکت های سهامی خاص

افزایش سرمایه نقدی در شرکت های ��هامی خاص

امروزه شرکت ها برای  بالا بدن سطح ارتقاع کیفی و همچنین میزان اعتبار و ارزش  خود به عنوان یک شخصیت حقوقی و  برای پیشبرد اهداف خود در زمینه ی انجام قرارداد با ارگان های دولتی ،سازمان،ادارات  اقدام به افزایش سرمایه می نمایند  افزایش سرمایه در شرکت های مختلف متفاوت است و به طرق مختلف صورت می پذبرد . افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص هم  به 3 روش صوت میگیرد. 1- افزایش سرمایه به صورت نقدی2- افزایش سرمایه به صورت غیر نقدی 3- افزایش سرمایه  از طریق مطالبات حال شده  حال به توضیح مختصری در خصوص افزایش  سرمایه به صورت نقدی در شرکت های سهامی خاص می پردازیم، افزایش سرمایه  به صورت نقدی به این صورت انجام می شود که در ابتدای کار باید 65 %از سرمایه  شرکت که به عنوان سرمایه  ی اولیه در ابتدای کار معین و  و مشخص شده به حساب شرکت نزد بانک واریز شود  و یک فیش بابت واریز از بانک دریافت گردد و بعد از انجام این کار ما به و تفاوت  سرمایه ی ابتدایی و سرمایه ی افزایش یافته  را نیز مجدد  در بانک واریز نموده  و فیش دریافت میشود ، و بعد از انجام این امور و جمع آوری مدارک  کلیه ی اقدامات برای افزایش سرمایه صورت میگیرد.