جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص اخذ رتبه بندی شرکت با کارشناسان متخصص و مجرب مجتمع ثبت شرکت ایلیا درتماس بوده و از تجربیات آنها بهره مند گردید. اخذ رتبه پیمانکاری یا همان گواهی تشخیص صلاحیت پیمانکاری با ثبت شرکت سهامی خاص ممکن می گردد.

اخذ رتبه بندی شرکت

اخذ رتبه بندی شرکت

ارزیابی تشخیص صلاحیت شرکت ها یا اخذ رتبه بندی شرکت ، از طریق آیین نامه ی دولتی با همین نام ، ازسوی نهاد معاونت فنی و عمران استانداری تدوین شده است . طبق آیین نامه های مربوطه ، اخذ رتبه بندی شرکت به چند گروه تقسیم می شود که مهم ترین و کاربردی ترین انواع گریدها که بیشتر مورد تقاضای اخذ رتبه بندی است، شرکت با گرید مشاور و شرکت با گرید پیمانکار می باشد. هریک از شرکت های پیمانکار و مشاور دارای پایه های صلاحیت هستند به این معنی که شرکت پس از ثبت در اداره ی ثبت شرکت ها، نیاز به انجام تمهیداتی برای اخذ رتبه دارد، پس از حصول این شرایط و ثبت در سامانه ی ساجات ،به شرکت های متقاضی، رتبه های پایه اختصاص می یابد که این رتبه ها قابل ارتقا و افزایش هستند . رتبه های پیمانکاری از پایه ، به ترتیب به رتبه های   4،5، 3، 2، 1  ارزش گذاری شده اند . به این ترتیب که رتبه 5 گرید پیمانکاری حداقل رتبه و رتبه 1 پیمانکارحائز بالاترین  تراز اخذ گرید می باشد. در شرکت های پیمانکار،ارتقا هریک از رتبه ها به واسطه امتیازات و معیار هایی است که از حاصل جمع میزان قراردادهای شرکت و پرداخت مالیات آن و نیز تعداد مهندسین هم رشته ، به دست می آید. در شرکت های با گرید مشاور میزان تخصیص رتبه از 1تا 3 است و رتبه 3 پایه و ابتدایی ترین رتبه و یک عالی ترین آن به شمار می آید. افزایش و ارتقا رتبه مشاوران بر اساس میزان قراردادهای انجام شده، تعداد و تخصص اعضای هیات مدیره و نیز میزان دسترسی و برخورداری از امکانات تخصصی رشته، ملاک و میزان قرار می گیرد.   نکته: اخذ رتبه بندی شرکت و ارتقا آن دو مفهوم جداگانه است . اخذ رتبه پیمانکار یا مشاور ابتدا با ثبت یک شرکت ، سپس اخذ کد اقتصادی ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز، رعایت بیمه کارکنان، جابه جایی های هیات مدیره ، ثبت نام های لازم، و ارائه مدارک مربوطه انجام می شود و ارتقا رتبه با رعایت رتبه قبلی و بعدی صورت میگرد که این ارتقا از رتبه ایی به رتبه ی بالاتر ، بستگی به کارکرد شرکت، گردش مالی، جذب نیروی متخصص و ...  دارد.  

 

اخذ رتبه بندی شرکت

گرید یا رتبه چیست؟

اکثر طرفهای قرار داد مایلند با شرکتی وارد مذاکره و عقد قرار داد شوند که آن شرکت طبق ملاک های ارزش گذاری ،دارای صلاحیت های تخصصی و تجربیات فنی بالاتری باشد و نیز صحت عمل او در نهادهای دولتی مسجل باشد. مطاابق آیین نامه ها و نظام نامه های تشخیص صلاحیت ،تمام فعالیت های فنی و مهندسی جهت اخذ رتبه بندی شرکت ، در عناوین پنج گانه زیر قرار میگیرد: 1-رتبه انبوه سازان EPC2- 3-انفورماتیک 4-رتبه ی مشاور 5-رتبه ی پیمانکار  

فواید رتبه بندی یا گرید

همانطور که از نام رتبه بندی بر می آید ، اخذ رتبه و گرید موجب ارتقا درجه سطح کمی و کیفی فعالیت شرکت ها خواهد شد و شرکت یا شخصی که قصد معامله و یا قرار داد کاری داشته باشد، رتبه بندی و گرید را در اولویت خود قرار می دهد و شاید ارتقا رتبه در شرکت ه به خودی خود اهرمی تشویق در بهبود عملکرد شرکت ها باشد . بیشترین فواید رتبه بندی  عبارتند از: -امکان اخذ تسهیلات بانکی -شرکت در مزایده ها و مناقصه ها -امکان قرداد با نهادهای دولتی و یا نهاد های خصوصی معتبر -شخصیت بخشی به شرکت و نوعی تبلیغات پنهان -ارتقای عمومی در  سطحوح مختلف -امکان ایجاد در آمد زایی از طریق واگذاری شرکت و ....  

مدارک لازم جهت اخذ رتبه (گرید) پیمانکاری

پس از ثبت نام های اولیه و آمادگی شرایط لازم که پیشتر ذکر شد(تشکیل پرونده ی مالیاتی، اخذ کد اقتصادی،بیمه پرسنل ،جذب اعضای امتیاز آور در هیات مدیره و...) و پس از بارگذاری های سامانه ایی ، اصل و رونوشت مدارک زیر توسط متقاضی اخذ رتبه بندی در و یا وکیل او به مقر استانداری ارجاع می گردد. 1-اظهار نامه ی مالیاتی دال بر تایید اداره دارایی از پرداخت مالیات تعیین شده 2-صورتجلسه شرکت مبنی بر مالکیت صاحبان سهام 3-اساسنامه ثبتی شرکت 4-اظهار نامه ثبتی شرکت 5-رونوشت اصل سند ماکیت یا اجاره نامه ی معتبر از محل اقامت شرکت 6- آخرین روزنامه رسمی تغییرات در شرکت 7- صورتجلسه ی تغییرات شرکت مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره به مدت 2 سال   شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها: 1-         شرکت دراداره  ثبت شرکت های شهرستان مربوطه  به ثبت رسیده باشد. 2-         شرکت دارای شرایط و امتیازات لازم برای تشخیص صلاحیت در رشته مورد نظر برای  رتبه با توجه به آیین نامه های لازم باشد. 3-         شرکت  دارای سو پیشینه کاری نباشد 4-         هیچکدام از مدیران شرکت  از کارمندان  دولت ن باشند. 5-         سابقه کاربا بیمه تامین اجتماعی و مرتبط  با رتبه شرکت برای مدیرعامل واعضاء هیأت مدیره مؤظف باید وجود داشته باشد. 6-         امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیاز آور فقط در یک شرکت متقاضی رتبه  پیمانکاری  یا مشاور یا طرح و ساخت محاسبه گردد. برطبق آیین نامه، فراسنج هایی برای تعیین صلاحیت معین شده است که کمیته تعیین صلاحیت و رتبه بندی با توجه به این فراسنج ها و شاخص‌ها، امتیازات شرکت متقاضی دریافت  رتبه را محاسبه می کند  چنانچه شرکت حد نصاب امتیازات را  کسب کند ، گواهی رتبه صادر می‌گردد.