نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت های سهامی

ان از کم و کیف آورده ی غیر نقدی اطلاع حاصل نمودمبلغ -/۰۰۰/۴۱۴/۳۰۲ریال منقسم به ۳۰۲۴۱۴سهم یک هزار ریالی با نام بابت افزایش سرمایه به سرمایه اولیه شرکت (به مبلغ -/۰۰۰/۵۸۶/۴۱۷/۱ریال بوده است) اضافه گردیده و کلیه سهام مربوط به افزایش سرمایه توسط سهامداران خریداری شده و بهای آن تماما دریافت گردیده است .

توضیح اینکه- /۶۳۰/۴۰۲/۵ ریال آن طی گواهی بانکی شماره  بانک تجارت شعبه بخارست به حساب شماره ۳۵۵۲۲۹۷۲ بانک مذکور توسط سهامداران نقدا واریز گردیده و مابقی آن یعنی مبلغ -/۳۷۰/۱۱۰/۲۹۷ ریال با موافقت سهامداران از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران شرکت طبق تادییه پیوست بازرس قانونی شرکت در اجرای ماده ۱۸۷لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت تامین گردیده است. ضمنا لیست شهامداران پذیره نویس و میزان سهام پذیره نویسی شده به پیوست می باشند.

۷- مرکز اصلی شرکت – تهران- خیابان…………….خیابان …………………می باشد.

۸- مدت شرکت- از تاریخ ۲۳/۴/۱۳۴۵ به مدت نامحدود

۹-مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند – آقایان ۱-……………..۲-…………….۳- ……………۴-…………………..۵-…………………به سمت مدیر عامل و آقای ………………….به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ……………………به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شده اند . امضای کلیه اوراق و اسناد تهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره خواهد بود.

ضمنا حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور تا مبلغ سه میلیون ریال با امضای مدیرعامل و مدیرمالی آقای ……………………..و درغیاب مدیرعامل باامضای مدیرمالی موصوف و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد.

۱۰- نام مدیرعامل و حدود اختیارات آن در شرکت آقای …………………………..و حدود اختیارات وی بر طبق مواد اساسنامه است.

۱۱- بازرس اصلی و علی البدل شرکت موسسه حسابرسی…………………….

۱۲-محل شعب فعلی شرکت:ندارد

  1. اساسنامه شرکت مشتمل بر ماده ۴۰ ماده و ……………………………تبصره می باشد که در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۶۲ موسسین شرکت به تاریخ ……………………….. به تصویب رسیده است.

 

محل امضاء شرکاء یا موسسین(مدیران)

نمونه آگهی افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

دادگستری جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

آگهی افزایش سرمایه شرکت…..(سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۰۸۴۴ برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۱۳۶۵ و تنفس ۷/۸/۱۳۶۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۸۶/۴۱۷/۱ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۱ریال افزایش یافت که مبلغ ۳۷۰/۰۱۱/۲۹۷ریال آن از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۶۳۰/۴۰۲/۵ریال به موجب گواهی شماره ۶۶۶/۰۳۴/۲۳۴۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۵ بانک تجارت شعبه بخارست به حساب شرکت واریز گردیده در نتیجه ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید.ماده۶:سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۱ریال منقسم به ۰۰۰/۷۲۰/۱سهم یک هزار ریالی با نام می باشد.

در صورت نیاز به هرگونه فرایند ثبتی در خصوص نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام و شرکت سهامی خاص رقبل از مبادرت به هر اقدام ثبتی با کارشناسان مجتمع حقوقی ثبت  ایلیا مشاوره نمایید.

تمام تلاش ما رضایت شماست ۰۲۶۳۲۵۲۵۲۳۲