نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت های سهامی

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت های سهامی

در صورت نیاز به تنظیم نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه  شرکت های سهامی خاص میتوانید از کارشناسان مجتمع حقوقی ثبت ایلیا استفاده نمایید

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت………. (سهامی عام) مورخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۶۵  ، پیرو اعلام تنفس جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۶۵ ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، واقع در تهران، خیابان ………. با حضور صاحبان سهام طبق لیست پیوست تشکیل گردید. رسمیت جلسه با همان حد نصاب جلسه قبلی اعلام و هیأت رئیسه مرکب از اشخاص زیر انتخاب گردید،

آقایان : ۱-………….۲-…………۳-………..۴-………….. به ترتیب به عنوان رئیس، نظار و منشی انتخاب شدند، سپس دستور جلسه و گزارش هیات مدیره درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و توجیه لزوم افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی قرائت گردید که پس از شور و تبادل نظر موارد زیر به تصویب رسید:

 1. ضمن تاکید بر اهمیت طرح توسعه و تامین مبالغ سرمایه گذاری فعلا با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ – /۰۰۰/ ۵۸۶/۴۱۷ ریال به مبلغ – /۰۰۰/۷۲۰ ریال که برابر – /۰۰۰/۴۱۴/۳۰۲/ ریال می باشد، موافقت گردید و ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد:

« ماده ۶ سرمایه و سهام : ۶-۱، سرمایه شرکت مبلغ یک میلیاردو هفتصد و بیست میلیون ریال منقسم به یک میلیون و هفتصدو بیست هزار سهم با نام یک هزار ریالی می باشد.

بند ۱-۶، سرمایه شرکت مبلغ یک میلیاردو هفتصدو بیست میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۱ ریال) منقسم به یک میلیون و هفتصدو بیست هزار سهم با نام یک هزار ریالی می باشد

بند ۶-۲ مبلغ اسمی سهام شرکت ۱۰۰ درصد پرداخت شده است و پیش بینی شد که بقیه مبلغ مورد نیاز جهت سرمایه گذاری پس از انجام طرح و توسعه و بهره برداری و رسیدن به اهداف توسعه، مطالعه و تصویب گردد.

 1. افزایش سرمایه مذکور در بند یک فوق  از طریق صدور سهام جدید به مبلغ اسمی یک هزار ریال با رعایت حق تقدم سهامداران فعلی می باشد.
 2. تادیه بهای سهام جدید، نقدا یا از محل مطالبات حال شده سهامداران است.
 3. جهت ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و انجام دیگر تشریفات قانونی از جمله امضای دفاتر مربوط به اقای ……….اختیار تام داده شد.
 1. آقای ……………….  ۳- آقای …………………….
 2. آقای……………….. ۴-   آقای …………………….

شرکت….(سهامی عام)

نمونه صورتجلسه گزارش بازرس قانونی در مورد مفاد ماده ۱۶۱

لایحه اصلاح قانون تجارت

پیرو گزارش های توجیهی مورخ ۱۶/۷/۱۳۶۵ و ۱۹/۸/۱۳۶۵ در خصوص افزایش سرمایه شرکت به میزان ۳۰۰ میلیون ریال،به استحضار می رساند که با توجه به اسناد و مدارک لازم،افزایش سرمایه به مبلغ فوق الذکر مورد تأیید می باشد.

بازرس قانونی

نمونه صورتجلسه تعهد خرید سهام با استفاده از حق تقدم

اینجانب…….به شماره شناسنامه صادره از…….

به نشانی……………………….شرکت ثبت………………….در……………………..خرید تعداد………سهم”با نام جدید”شرکت…..(سهامی عام) را ازمحل تقدم مرحله اول مذکور در این گواهی نامه حق خرید سهم جمعاً به مبلغ…..ریال تعهد نمودند و بدین منظور مبلغ…..ریال از کل بهای سهام فوق را به حساب شماره ۳۵۵۲۲۹۷۲ شرکت….(سهامی عام) نزد بانک تجارت شعبه بخارست طی فیش بانکی شماره….مورخ…….و دریافتی صندوق شماره….مورخ….پیوست کرده ام.وبرای پرداخت مابقی بهای سهام فوق نیز به شرکت تفویض اختیار نمودم تا رأساً مبلغ……ریال از محل طلب حال شده اینجانب از شرکت برداشت نموده نسبت به واریز آن به حساب شماره فوق اقدام نماید.

 

نام                    نام خانوادگی                       امضاء                        تاریخ

 

نمونه اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت (سهامی عام)

اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت……………………. (سهامی عام)

اعلامیه پذیره نویسی سهام افزایش سرمایه شرکت……………….(سهامی عام)

بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………..( سهامی عام) در مورخ ……………… به هیات مدیره شرکت اختیار داده شده است که به منظور ……………..تا مبلغ ………………… ریال سرمایه شرکت را افزایش دهد. اینکه بر اساس تصمیم مجمع مزبور ……………… سهم جدید دیگر که مبلغ اسمی آن ……………… ریال و مبلغ اضافه ارزش ……………….. ریال و در نتیجه قیمت تعهد هر سهم ………….. ریال می باشد برای عموم عرضه می شود.

هر فرد حداقل یک سهم و حداکثر ۵۰ سهم می تواند خریداری نماید.

تاریخ شروع پذیره نویسی روز …….. ماه ………….. سال ۱۳ و خاتمه آن روز ……… ماه ………… سال ۱۳ می باشد.

خریداران می توانند در مهلت مقرر به بانک زیر مراجعه و ورقه تعهد سام را امضاء و مبلغی را که باید پرداخت نمایند تادیه و نسخه دوم ورقه مزکور را با قید رسید وجه و مهر و امضاء دریافت نمایند.

آدرس بانک: تهران بانک ………. خیابان …………… پلاک ……………. حساب شماره ……………

ضمنا در اجرای مواد ۱۷۱ و ۱۷۴ و ۱۷۷ قانون اصلاحی تجارت توجه عموم را به مطالب زیر معطوف می دارد:

 1. نام و شماره ثبت شرکت: شرکت ……………… (سهامی عام)
 2. موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن………
 3. مرکز اصلی شرکت…………….
 4. مدت شرکت……..
 5. سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه مبلغ ……….. ریال می باشد
 6. تعداد سهام ممتاز و شرح امتیاز ……….
 7. اعضاء هیات مدیره شرکت عبارتند از:
 8. مققرات راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته به شرح زیر می باشد:
 • هیات مدیره مکلف است هرسال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد (ماده ۱۴۰ ل.ا.ق.ت)
 • سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی مندرج در ماده …………… اساسنامه و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قایل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است.
 • مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و در صورت احراز سود قابل تقسیم مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته ها که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحا قید شود که مبلغ مورد نظر از کدامیک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد.

نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوصی نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف مدت ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی صورت پذیرد. تقسیم دارایی بعد از تصفیه برطبق مقررات قانونی خواهد بود.

 1. دیون شرکت در تاریخ ……… ماه ………… سال معادل ……….. ریال است و شرکت دیون اشخاص ثالث را تضمین نکرده است.

۱۰ روزنامه………. به عنوان روزنامه کثیرالنتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد تعیین شده است.

 1. آخرین ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان که به تصویب مجمع رسیده است در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است.

هیات مدیره شرکت ………….. (سهامی عام)

نمونه ورقه پذیره نویسی

ورقه تعهد خرید سهم

 1. نام شرکت سهامی عام در شرف تاسیس مجتمع صنعتی دوچرخه سازی
 2. موضوع شرکت: تاسیس اداره، بهره برداری هر نوع کارخانه ای به منظور ساختن و تولید نمودن دوچرخه و فروش و صادرات آنها.
 3. مرکز اصلی شرکت: تهران – خیابان کریمخان زند پلاک …….
 4. سرمایه شرکت : ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال نقدی است که سهم ۱۰۰۰ ریال با نام تقسیم شده است.
 5. مدت شرکت: نامحدود است.
 6. شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور ان: ۱۸ / ۱۲/ ۱۳۶۱ – ۴۵۵۳۶ که از طرف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران صادر گردیده است.

 

نمونه گواهی نامه حق خرید سهم (ماده ۱۷۱ ل.ا.ق.ت)

شماره گواهی نامه

آقا/خانم دارنده……………سهم شرکت تا پایان مجمع فوق العاده شرکت مورخ ۲۱/۸/۱۳۶۵ “گواهی نامه حق خرید سهم یا سهام که سهامدار حق تقدم در خرید آن را دارد”شرکت…(سهامی عام)

در اجرای ماده ۱۷۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مراتب زیر را به صاحبان سهام خود اعلام می دارد:

۱-نام شرکت….(سهامی عام)به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ که مرکز اصلی آن تهران،خیابان……می باشد.

۲-مبلغ سرمایه فعلی شرکت -/۰۰۰/۵۸۶/۴۱۷/۱ ریال بوده مبلغ افزایش سرمایه بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ ۲۱/۸/۱۳۶۵،-/۰۰۰/۴۱۴/۳۰۲ریال می باشد.

۳-هر سهامدار دارنده گواهی نامه حق خرید،می تواند ازسهام جدید به نسبت ۳۳۳/۲۱درصد سهام با نام خود به مبلغ اسمی هر سهم -/۰۰۰/۱ ریال خریداری نماید.ضمناً سهام جدید اضافه ارزش ندارد،بنابراین شما حق خرید سهم با نام جدید شرکت را دارید و مطالبات حال شده شما………………..ریال می باشد.

۴-متقاضی خرید،جهت پرداخت وجوه لازم برای خرید سهام می تواند به یکی از دو طریق زیر عمل کند:

الف-پرداخت نقدی به بانک تجارت شعبه بخارست به حساب شماره ۳۵۵۲۲۹۷۲ واقع در خیابان بخارست،نبش کوچه۱۷ و دریافت فیش بانکی و ارائه آن به صندوق شرکت و دریافت ۲نسخه برگ دریافتی صندوق و تسلیم نسخه ثانی آن به همراه گواهی نامه حق تقدم خرید به شرکت در مهلت های مقرر.

ب-تفویض اختیار به شرکت در مورد اجازه برداشت بهای سهام تعهدی از محل طلب حال شده شما و واریز آن به حساب شماره فوق.

۵-مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه حق خرید سهم می تواند از حق خرید مندرج در این گواهی نامه با رعایت اساسنامه شرکت استفاده نماید.عبارتند از:

الف-از تاریخ ۵/۹/۱۳۶۵ لغایت ۱۴/۱۱/۱۳۶۵ به مدت ۷۰ روز پذیره نویسی به نسبت سهام سهامدار (۳۳۳/۲۱%) در پایان مجمع عمومی فوق العاده مذکور.

ب-در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم مرحله اول خود ظرف مدت مقرر در بند الف استفاده نکنند،حسب مورد، تمام یا باقی مانده سهام جدید بدواً به سایر سهامداران متقاضی شرکت (به نسبت سهام آنها) از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۵ لغایت ۲۹/۱۱/۱۳۶۵ به مدت ۱۵ روز،و چنانچه خریداری نباشد به عموم عرضه می شود.

۶-دارنده این گواهی نامه مکلف است در صورت تمایل به استفاده از حق تقدم متعلقه نظر خود را در فرم های ضمیمه این گواهی نامه با توجه به سؤالات مطروحه ذیل نوشته پس از امضاء در مهلت های مقرر به شرکت تسلیم نماید:

الف-شما چه تعداد سهام با نام و با چه مبلغی با استفاده از حق تقدم خود از تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۵لغایت ۱۴/۱۱/۱۳۶۵ خریداری می نمائید؟

آیا شما متقاضی خرید باقی مانده سهام جدید در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم مرحله اول خود استفاده ننمایند از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۵لغایت۲۹/۱۱/۱۳۶۵ به نسبت سهام خود می باشید یا خیر؟در صورت مثبت بودن پاسخ تعداد سهام با نام و مبلغ آن را قید نمایید؟

 

توضیح آنکه متقاضی مورد قسمت ب این بند نیز از نظر نحوه پرداخت طبق بند۱ این گواهی نامه عمل خواهد نمود.بدیهی است پس از تخصیص سهام چنانچه اضافه پرداختی از طرف سهامدار متقاضی بند ب اخیرالذکر باشد شرکت آن را به نامبرده مسترد خواهد نمود.

۷-در خاتمه به اطلاع سهامدار عزیز می رساند که در همین زمینه مراتب افزایش سرمایه شرکت از نظر استفاده سهامداران از حق تقدم قانونی خود در روزنامه کثیرالانتشار شرکت در تاریخ ۵/۹/۱۳۶۵ آگهی شده است.

۸-در رابطه با قسمت ب بند ۶ لازم به ذکر است که چون سهامداران اطلاعی از تعداد سهام باقی مانده احتمالی برای تعهد نمودن خرید آن و پرداخت مبلغ مربوطه ندارند شرکت به سهامداران از حق تقدم قانونی خود در روزنامه کثیرالانتشار شرکت در تاریخ ۵/۹/۱۳۶۵ آگهی شده است.

۸-در رابطه با قسمت ب بند ۶ لازم به ذکر است که چون سهامداران اطلاعی از تعداد سهام باقی مانده احتمالی برای تعهد نمودن خرید آن و پرداخت مبلغ مربوطه ندارند شرکت به سهامداران توصیه می نماید تعهد خرید بیش از ۲۰% سهامی را که در مرحله اول،حق تقدم در خرید آن را داشته اند ننمایند.

 

رئیس هیأت مدیره                                                    مدیرعامل

 

نمونه آگهی افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

مواد ۱۶۶-۱۶۹-۱۷۰ ل.ا.ق.ت

شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۸۴۴ به منظور اجرای طرح توسعه پالایگاه

طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان مورخ ۲۱/۸/۱۳۶۵ ، در نظر است سرمایه شرکت از مبلغ -/۰۰۰/۵۸۶/۴۱۷/۱ ريال به مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۱ ريال افزایش داده شود. مراتب زیر بر اساس مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۶۶ و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی جهت اطلاع و استفادد صاحبان سهام از حق تقدم برای خرید سهام شرکت اعلام می گردد.

۱- مبلغ اسمی سهام جدید : -/۰۰۰/۱ ريال

۲- اضافه ارزش : ندارد.

۳- تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود در پایان مجمع عمومی فوق العاده مذکور حق تقدم دارد : -/۳۳۳/۲۱ در صد مبلغ اسمی سهام کنونی.

۴- مهلت پذیره نویسی برای صاحبان سهام شرکت با استفاده از حق تقدم با رعایت اساسنامه شرکت عبارت است از :

الف – از تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۶۵ به مدت ۷۰ روز پذیره نویسی به شرح بند ۳ نسبت سهام هر سهامدار در پایان مجمع فوق العاده مذکور.

ب- در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم مرحله اول خود ظرف مدت مقرر در قسمت الف استفاده نکنند ، بر حسب مورد، تمام یا بافی مانده سهام جدید بدواً به سایر سهامداران متقاضی شرکت به نسبت سهام آنان به مدت ۱۵ روز از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۵ عرضه خواهد شد. این قبیل متقققاااضضضیان از نظر نحوه پرداخت طبق بند ۵ این آگهییی   عمل خواهند نمود، بدیهی است پس از تخصیص سهام چنانچه اضافه پرداختی از طرف سهامدار متقاضی باشد شرکت آن را نامبرده مسترد خواهد نمود.

۱۵- نحوه پرداخت:

الف- پرداخت نقدی به بانک تجارت شعبه بخارست به شماره حساب ۳۵۵۲۲۹۷۲ به نام شرکت ………. ( سهامی عام) واقع در خیابان …….. و دریافت فیش بانکی و ارائه آن به صندوق شرکت و دریافت ۲ نسخه برگ دریافتی صندوق و تسلیم نسخه ثانی به همراه گواهی نامه خرید.

سهام به شرکت در مهلت های مقرر د فوق.

ب- تفویض اختیار به شرکت در مورد اجازه برداشت بهای سهام تعهدی از محل طلب حال شده سهامدار و واریز آن به حساب شماره ۳۵۵۲۲۹۷۲ بانک موصوف .

۱۶- برای صاحبان سهام، گواهی نامه حق تقدم که متضمن خرید سهام در مهلت های فوق ( بند۴) می باشد با پست سفارشی ارسال گردیده است و سهامدار مکلف است در فرم های ضمیمه گواهی نامه مذکور تعداد سهام درخواستی خود را با تعیین نحوه پرداخت به شرح بند ۵ به تفکیک نوشته، پس از امضای ظرف مهلتهای مقرر برای هر مرحله به شرمت …….. واقع در تهران خیابان ………. به انضمام برگ دریافتی صندوق ( در صورتی که پرداخت وجه نقد باشد)، تسلیم نماید.

۱۷- سهامدارانی که در دفتر ثبت سهام شرکت، آدرس معینی ندارند می توانند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ۵/۹/۱۳۶۵ به نشانی قید شده در بالا برای دریافت گواهی نامه حق تقدم به شرکت ماجعه نمایند.

۱۸- سهامداران می توانند استفاده از حق تقدم خود را به دیگری واگذار نمایند، مگر آنکه سهام آنان از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد. توضیح اینکه سهام شرکت از طرق بورس اوراق بهادارتهران قابل انتقال می باشد.

در خاتمه چنانچه سهامداران در عرض مهلت های مندرج در فوق از حق تقدم خود استفاده ننمایند، سهام جدید به عموم عرضه خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره                                                       مدیر عامل

بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت………….. (سهامی عام) در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۵ راس ساعت ۱۳ در محل اداره مرکزی شرکت واقع در تهران،خیابان………………خیابان …………….تشکیل گردید.

اعضای حاضر

۱- آقای ……………………………………………………………..رئیس هیئت مدیره

۲- آقای………………………………………………………………نائب رئیس هیئت مدیره

۳- آقای………………………………………………………………عضو هیئت مدیره

۴- آقای……………………………………………………………..عضو هیئت مدیره

۵- آقای……………………………………………………………..عضو هیئت مدیره

پس از احراز حد نصاب و رسمیت جلسه، پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۱۳۶۵ در مورد افزایش سرمایه شرکت،گزارش مربوط به پذیره نویسی سهام مذکور مبنی بر انکه مبلغ-/۰۰۰/۴۱۴/۳۰۲ ريال منقسم به-/۴۱۴/۳۰۲ سهم یک هزار ريالی با نام بابت افزایش سرمایه به سرمایه اولیه شرکت(مبلغ-/۰۰۰/۵۸۶/۴۱۷/۱ريال بوده است)، اضافه گردیده و کلیه سهام مربوط به افزایش سرمایه توسط سهامداران خریداری شده و بهای آن تماماً دریافت گردیده است. با این توضیح که مبلغ -/۶۳۰/۴۰۲/۵ ريال آن طی گواهی بانکی شماره            بانک تجارت شعبه بخارست به حساب شماره ۳۵۵۲۲۹۷۲ بانک مذکورتوسط سهامداران نقداً واریز گردیده و مابقی آن یعنی مبلغ -/۳۷۰/۰۱۱/۲۹۷ريال با موافق خود سهامداران از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران از شرکت طبق تاییدیه گردیده است ، قرائت و به رویت اعضا رسید ومورد تایید هیئت مدیره قرار گرفت.

جهت ثبت این صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و انجام دیگر تشریفات قانونی از جمله امضای دفاتر مربوطه به آقای………….. اختیار تام داده شد.

۱- آقای…………………………………………………………………..رئیس هیئت مدیره

۲- آقای………………………………………………………………….نائب رئیس هیئت مدیره

۳- آقای ………………………………………………………………..عضو هیئت مدیره

۴- آقای ……………………………………………………………….عضو هیئت مدیره

۵- آقای ……………………………………………………………….عضو هیئت مدیره

مکاتبه با بانک

بانک تجارت شعبه……….

محترماً نظر به اینکه این شرکت جهت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها نیاز به صدور گواهی مبنی بر میزان میلغ واریز شده توسط سهامداران شرکت…(سهامی عام) به حساب شماره ۳۵۵۲۲۹۷۲ شرکت………….نزد آن بانک را دارد، خواهشمند است ضمن صدور گواهی تصریح فرمائید که حساب مذکور جهت افزایش سرمایه در نظر گرفته شده و تاکنون هیچ وجهی از آن برداشته نگردیده است.

شرکت                                                                                                            مدیرعامل

مکاتبه با اداره ثبت شرکت ها

اداره ثبت شرکت ها

با سلام،بدین وسیله تأیید می گردد حساب شماره ۳۵۵۲۲۹۷۲ به نام شرکت…………..بابت افزایش سرمایه نزد این شعبه افتتاح گردیده و تا این تاریخ هیچ گونه وجهی برداشت نگردیده،مانده آن نیز بالغ بر ۹۷۰/۶۹۶/۱۲ ریال می باشد.

رونوشت به شرکت…………                                                                        امضاء و مهر

 

اظهارنامه ماده ۱۸۷ ل.ا.ق.ت

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

نمونه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/عام

 

 1. نام شرکت …………………..(سهام عام) به شماره ثبت ۱۰۸۴۴
 2. هویت کامل و اقامتگاه موسسین (مدیران)

۱٫آقای ………………..فرزند ………………………….شماره شناسنامه ……………………صادره

 1. آقای ……………………….فرزند …………………شماره شناسنامه ……………………..صادره
 2. آقای ……………………….فرزند………………..شماره شناسنامه………………………..صادره

۴٫آقای………………………….فرزند………………….شماره شناسنامه…………………….صادره

همگی ساکن تهران- خیابان ………….خیابان…………می باشند.

۳- موضوع شرکت طبق اساسنامه به شرح پیوست.

۴- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدرا نقد و غیرنقد آن به تفکیک مبلغ یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۱) که تماما به طور نقد پرداخت شده است.

۵- تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات این گونه سهام منقسم به ۰۰۰/۷۲۰/۱ سهم با نام یک هزار ریالی عادی.

۶-میزان تعهد هریک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره ی حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیر نقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده ی غیر نقدی اطلاع حاصل نمودمبلغ -/۰۰۰/۴۱۴/۳۰۲ریال منقسم به ۳۰۲۴۱۴سهم یک هزار ریالی با نام بابت افزایش سرمایه به سرمایه اولیه شرکت (به مبلغ -/۰۰۰/۵۸۶/۴۱۷/۱ریال بوده است) اضافه گردیده و کلیه سهام مربوط به افزایش سرمایه توسط سهامداران خریداری شده و بهای آن تماما دریافت گردیده است .

توضیح اینکه- /۶۳۰/۴۰۲/۵ ریال آن طی گواهی بانکی شماره  بانک تجارت شعبه بخارست به حساب شماره ۳۵۵۲۲۹۷۲ بانک مذکور توسط سهامداران نقدا واریز گردیده و مابقی آن یعنی مبلغ -/۳۷۰/۱۱۰/۲۹۷ ریال با موافقت سهامداران از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران شرکت طبق تادییه پیوست بازرس قانونی شرکت در اجرای ماده ۱۸۷لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت تامین گردیده است. ضمنا لیست شهامداران پذیره نویس و میزان سهام پذیره نویسی شده به پیوست می باشند.

۷- مرکز اصلی شرکت – تهران- خیابان…………….خیابان …………………می باشد.

۸- مدت شرکت- از تاریخ ۲۳/۴/۱۳۴۵ به مدت نامحدود

۹-مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند – آقایان ۱-……………..۲-…………….۳- ……………۴-…………………..۵-…………………به سمت مدیر عامل و آقای ………………….به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ……………………به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شده اند . امضای کلیه اوراق و اسناد تهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره خواهد بود.

ضمنا حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور تا مبلغ سه میلیون ریال با امضای مدیرعامل و مدیرمالی آقای ……………………..و درغیاب مدیرعامل باامضای مدیرمالی موصوف و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد.

۱۰- نام مدیرعامل و حدود اختیارات آن در شرکت آقای …………………………..و حدود اختیارات وی بر طبق مواد اساسنامه است.

۱۱- بازرس اصلی و علی البدل شرکت موسسه حسابرسی…………………….

۱۲-محل شعب فعلی شرکت:ندارد

 1. اساسنامه شرکت مشتمل بر ماده ۴۰ ماده و ……………………………تبصره می باشد که در جلسه مورخ ۹/۱/۱۳۶۲ موسسین شرکت به تاریخ ……………………….. به تصویب رسیده است.

 

محل امضاء شرکاء یا موسسین(مدیران)

نمونه آگهی افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

دادگستری جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

آگهی افزایش سرمایه شرکت…..(سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۰۸۴۴ برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۱۳۶۵ و تنفس ۷/۸/۱۳۶۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۸۶/۴۱۷/۱ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۱ریال افزایش یافت که مبلغ ۳۷۰/۰۱۱/۲۹۷ریال آن از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۶۳۰/۴۰۲/۵ریال به موجب گواهی شماره ۶۶۶/۰۳۴/۲۳۴۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۵ بانک تجارت شعبه بخارست به حساب شرکت واریز گردیده در نتیجه ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید.ماده۶:سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۱ریال منقسم به ۰۰۰/۷۲۰/۱سهم یک هزار ریالی با نام می باشد.

در صورت نیاز به هرگونه فرایند ثبتی در خصوص نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام و شرکت سهامی خاص رقبل از مبادرت به هر اقدام ثبتی با کارشناسان مجتمع حقوقی ثبت  ایلیا مشاوره نمایید.

تمام تلاش ما رضایت شماست ۰۲۶۳۲۵۲۵۲۳۲