جواز تاسیس صنایع مجوزی لست که از طرف وزارت صنعت و معدن جهت احداث واحدهای تولیدی و صنعتی صادر می گردد و می تواند به دو شکل حقیقی یا حقوقی صادر گردد . ثبت شرکت ایلیا کلیه مراحل اخذ جواز تاسیس صنایع را برای شما به انجام می رساند.

مراحل اخذ جواز تاسیس صنایع

 

جواز تاسیس زمانی اخذ می گردد که با مراجعه به سازمان صنایع و معادن  یا از طریق شرکتها و موسسات معتبرمثل موسسه ایلیا پس از طی مراحل مطالعاتی و انتخاب طرح سرمایه گذاری اقدامات فوق می بایست صورت پذیرد. با آگاهی کامل از مقررات ’’ صنعتی، زیست محیطی، کار و امور اجتماعی و در صورت لزوم وابسته به موضوع فعالیت طرح توجیهی، نظارت بر مواد غذائی ، داروئی و بهداشتی، شبکه دامپزشکی ‘‘ ، فرم جواز تاسیس صنایع تکمیل و منضم به تصویر شناسنامه و یا مدارک ثبت شرکت به سازمان صنایع و معادن استان البرز ارائه می شود.(البته در صورتی که متقاضی سرمایه گذاری شخصا این فرایند را انجام دهد) اخذ جواز تاسیس صنایع از سازمان صنعت معدن تجارت استان مربوطه انجام می شود  .

مراحل اخذ جواز تاسیس صنایع

ابتدا باید با مراجعه به سایت بهین یاب مشخصات شخص یا شرکت متقاضی و پروژه مورد نظر را وارد کنید . سپس با تهیه طرح توجیهی طرح را به همراه سایرمدارک جهت تشکیل پرونذه ارسال کنید و سپس با پیگیری های حضوری مراحل اخذ جواز تاسیس صنایع به اتمام می رسد . ثبت ایلیا کلیه مراحل تنظیم طرح توجیهی ، اخذ جواز تاسیس صنایع ،وپروانه بهره برداری را برای شما به انجام می رساند . 

مراحل صدور پروانه بهره برداری: مراحل تدوین پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط متقاضی سرمایه گذاری از سازمان صنایع ومعادن ذیربط دریافت و پس از تکمیل به آن سازمان ارائه خواهد گشت تا مورد بررسی و از نظر تکمیل بودن اطلاعات مورد تائید کارشناس صنایع قرار گیرد. ایجاد ظرفیت وظرفیت سنجی برای تعیین حداکثر ظرفیت تولید براساس ماشین آلات منصوبه توسط کارشناس صنایع برای سه شیفت کاری یعنی چهار هزار و پانصد ساعت مفید با راندمان 100 درصد برای کلیه صنایع در سال محاسبه خواهد گشت. در صورت و مواردی که با توجه به ماهیت صنعت نیاز به محاسبه تمام اوقات سال به عنوان روزهــای کــاری میباشد. (نظیر کارخانه سیمان یا شیشه) این میزان به شش هزار و پانصد ساعت مفید با راندمان 100 درصد افزایش خواهد یافت. درخصوص واحدهایی که دارای چند خط تولید جداگانه میباشند در صورتی که تنها یک یا چند خط از کل خطوط تولید آماده بهره برداری باشد صدور پروانه بهره برداری برای آن خطوط بلامانع میباشد. اجرای صدور پروانه بهره برداری الزاما با توجه به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/74 منوط به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست میباشد و برای صنایع غذائی و بهداشتی ودارویی با توجه به قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 28/4/46 منوط به استعلام و اخذ موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و برای صنایع دارویی و غذایی دام و طیور با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور یا واحدهای استانی آنها نیز خواهد بود. مبالغ و هزینه های صدور پروانه بهره بــرداری بــر اساس تصویــب نامه 18154 مورخ 3/4/1364هیات وزیران به حساب شماره 310 خزانه واریز باید گردد. جهت صدور پروانه بهره برداری بر اساس اطلاعات جمع آوری شده مورد نیاز در برگه رنگی مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره بــرداری تهیه و به متقاضی سرمایه گذاری ارائه خواهد شد.

مراحل اخذ جواز تاسیس صنایع

مراحل صدور جواز تاسیس واحد کشت و صنعت:

تدوین و بررسی مطالعه و ارزیابی جهت انتخاب زمینه فعالیت واحد کشت و صنعت و محل اجرای آن توسط سرمایه گذارطرح رجوع به سازمان صنایع و معادن استان ذیربط و یا سازمان جهادکشاورزی مورد نظر جهت دریافت پرسشنامه طرح تنظیم وتکمیل دو نسخه از پرسشنامه توسط متقاضی طرح و اعاده یک نسخه از آن به سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنایع و معادن استان مربوط جهت بررس های لازم در دست بررسی پرسشنامه توسط سازمان جهادکشاورزی و سازمان صنایع ومعادن استان ذیربط جهت طرح مورد نظر نتایج بررسی در کمیته مشترک متشکل از نمایندگان سازمان جهادکشاورزی و سازمان صــنایع و مــعادن اســتان ذیربط جهت اتخاذ تصمیم . تکمیل و امضای فرم جواز تاسیس توسط سازمان جهادکشاورزی استان و ارسال به سازمان صنایع و معادن استان جهت امضاء و عودت آن به سازمان جهادکشاورزی ذیربط جهت صدور جواز تاسیس واحد کشت و صنعت به متقاضی طرح سرمایه گذاری.